wz

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.

102 ročná jubilantka... celý život sa denne modlila nasledujúce modlitby počas svojich požehnaných rokov života. Modlitba sa stala jej každodenným spojením s Bohom, čím diabol nemal šancu usídliť sa v jej duši a činiť tka zlo v nej a iným...


P R Í S Ľ U B Y

Sv.Brigita dlho skrývala túžobné prianie dozvedieť sa, koľko rán dostal náš Božský spasiteľ za svojho ťažkého utrpenia . Jedného dňa sa jéj Spasiteľ zjavil a vravel jej, že dostal 5 480 rán na telo. Keď chceš ich osláviť a uctiť, modli sa denne po celý rok 15 krát Otče náš... a Zdravas... s nasledujúcimi modlitbami, ktoré Sv.Brigitu naučil sám Spasiteľ a dal tieto prísľuby každému, kto vykoná tieto modlitby denne po dobu jedného roku.

1 15 duší jeho pokrvných predkov bude vyslobodených z očistca.
2 Spravodliví z jeho rodu zotrvajú v milosti.
3 Hriešnici z jeho rodu sa obrátia.
4 Kto tieto modlitby vykoná dostane sa na prvý stupeň dokonalosti.
5 V dňoch pred jeho smrťou budú mu dávať moje drahocenné Telo, aby tak bol zachránený pred večným hladom, budú mu dávať piť moju drahocennú Krv, aby sa nebál že musí byť večne smädný.
6 Dni pred svojou smrťou bude preciťovať ťažkú ľútosť nad svojimi hriechmi a dostane sa mu ich presného poznania .
7 Postavím pred neho znamenia môjho víťazného kríža, aby mu bol na pomoci a ochranou proti jeho nepriateľom.
8 Pred jeho smrťou prídem k nemu so svojou vrúcne milovanou Matkou.
9 Zvítam jeho dušu  a vovediem ju do večnej radosti.
10 Tam jej dám piť podivuhodnou útechou zo studnice môjho Božstva, čo neučiním tým, ktorí tieto modlitby nekonali .

TAJOMSTVO SPÁSY:

15 modlitieb, ktoré zjavil náš Pán Sv. Brigite v kostole Sv. Pavla v Ríme
Kto prevádza tieto modlitby po celý rok, vykoná toľko modlitieb Otče náš...Zdravas..
koľko rán dostal náš Pán Ježiš Kristus za svojho horkého utrpenia.
Pán Ježiš pridal k tomuto zjaveniu prevzácne prisľúbenie k dobru tých, ktorí toto
cvičenie konajú s pevnou vierou a oddanou zbožnosťou . (Vyňaté z knihy Sv. Brigity)

Táto modlitba – pobožnosť, bola schválená a doporučená Sv. Kongregáciou, Posvätným kolégiom a konečne pápežom Klementom III / pontif. 1730-1740./

1 Kristovo utrpenie na Olivovej hore, až k jeho korunovaniu tŕním:
Otče náš ... Zdravas...
Ježiš, Ty si večná slasť všetkých, ktorí Ťa milujú. Ty si radosť, ktorá prevyšuje všetky radosti, Ty si túžba , nádej a záchrana každého hriešnika . Prijatím ľudskej prirodzenosti si dokázal, že je Tvojím najvernejším prianím z lásky k nám zotrvať medzi nami ľuďmi až do konca vekov .
Rozpomeň sa, ako si pri poslednej večery hovoril zo svojimi učeníkmi, keď si im dal svoje sväté Telo a svoju svätú Krv, o svojom nastávajúcom utrpení, a ako si ich utešoval.
Rozpomeň sa na všetku bázeň, skľúčenosť a bolesť, keď si sám priznával:
„Smutná je duša moja až k smrti.“
Rozpomeň sa na všetku bázeň, skľúčenosť a bolesť, ktorú si musel znášať v rozkvete mladosti svojej a v slávnostnom čase Veľkonočných sviatkov ešte pred svojím ukrižovaním, keď si bol po trojnásobnej modlitbe v krvavom pote zradený od Judáša,  jedného z Tvojich učeníkov, keď si bol zajatý od ľudu, ktorí si vyvolil a povýšil, keď na Teba žalovali falošní svedkovia a nespravodlivo Ťa odsúdili .
Rozpomeň sa, ako Ťa olúpili o Tvoje šaty a odeli Ťa potupným plášťom, ako Ťa priviazali k stĺpu a rozorvali Ťa bičovaním , ako Ti dávali do ruky trstinu, ako Ti zaviazali oči i tvár a pohlavkovali Ťa, zahrňovali posmechom a urážkami .
Rozpomeň sa na všetok smútok a bolesť, ktorú si musel vytrpieť pred svojím ukrižovaním a daj mi pred smrťou milosť pravej ľútosti, úprimnej a úplnej spovedi, dostatočného zadosťučinenia a odpustenia všetkých mojich hriechov .
Amen .

2 Kristovo zosmiešnenie:
Otče náš... Zdravas...
Ježišu, Ty si pravá sloboda anjelov a sám raj najnádhernejší a najvznešenejší .
Rozpomeň sa na strach a smútok, ktorý si vytrpel, keď Ťa Tvoji nepriatelia obkľúčili ako divoké levy a mučili Ťa tisícerými urážkami , zraňovali iným strašným sužovaním , ako sa im len zachcelo .
Pre túto trýzeň a urážajúce slová, prosím Ťa môj Vykupiteľ, aby si ma oslobodil od všetkých viditeľných a neviditeľných nepriateľov . Pod svoju ochranu daj mi vojsť k dokonalosti a večnej spáse .
Amen.

 Kristovo pribitie na kríž:
Otče náš... Zdravas...
Ježišu,Ty si Majster a Pán sveta . Teba nič nemôže obmedzovať , pre Teba nič nemôže byť hranicou, všetko máš pod svojou mocou a zjednocuješ všetko .
Rozpomeň sa na krutú bolesť, ktorú si vytrpel keď Židia pripútavali Tvoje sväté ruky a nohy na kríž. Rozbodávali ich tupými klincami a pokiaľ Tvoje Sväté telo nebolo v žiadanej polohe s desnou krutosťou Ťa na kríži napínali a tak Ti vo svojej zbabelosti pridávali stále nove bolesti a Tvoje rany ešte zväčšovali ..
Prosím Ťa Ježišu, aby si mi venoval svoju lásku, pre pamiatku Tvojho bolestivého ukrižovania.
Amen.

4 Kristova modlitba za jeho Katov:
Otče náš... Zdravas...
Ježišu, Ty si bol pribitý na kríž, aby Tvojimi ranami boli zahojene naše rany.
Rozpomeň sa , ako všetky Tvoje údy boli vysilené a zranené , žiadny s nich nezostal na svojom mieste , žiadne utrpenie sa nedá s Tvojím zrovnať. Veď od chodidiel , až po temeno hlavy , ani najmenšia časť Tvojho svätého tela nezostala neporušená . A predsa neprestal si.
Odpúšťajúc všetku krivdu, prosiť svojho nebeského Otca za svojich nepriateľov: „ Otče odpusť im, lebo nevedia čo činia .“
Pre svoje nesmierne milosrdenstvo a pre svoje utrpenie, udeľ mi Ježišu milosť, aby som pamätlivý Tvojej trpkej krížovej cesty vzbudil dokonalú ľútosť a tak mohol dosiahnuť odpustenie všetkých svojich hriechov.
Amen.

5 Kristovo milosrdenstvo ku kajúcnym hriešnikom:
Otče náš...Zdravas...
Ježišu, Ty si zrkadlo večnej krásy.
Rozpomeň sa na smútok, ktorý si pociťoval, keď pri svetle svojho božstva pozeral si na tých ktorí mali byť zachránení zásluhami Tvojich svätej krížovej cesty , ale pre svoje hriechy sú odsúdení . Videl si nesčíselné množstvo zavrhnutých a pociťoval si hlbokú ľútosť nad týmito beznádejne stratenými nešťastníkmi .
Pre Tvoj bezmedzný súcit a zľutovanie a zvlášť pre dobrotu ,akú si prejavil kajúcnemu lotrovi, keď si mu vravel : „ Ešte dnes budeš so mnou v raji .“
Prosím Ťa Ježišu o zmilovanie v hodine mojej smrti.
Amen.

6 Kristov testament na kríži:
Otče náš...Zdravas...
Ježišu, Ty si najmilší a všetkej túžby najhodnejší kráľ .
Rozpomeň sa na bolesti ktoré si pociťoval, keď si nahý, ako zločinec pribitý na kríž, a keď Ťa všetci opustili okrem Tvojej vrúcne milujúcej svätej Matky, ktorá pri Tebe verne vytrvala. Odporučil si ju svojím najmilšiemu učeníkovi , prehovoriac k Márii „ Hľa Matka
Tvoja .“
Prosím Ťa môj Vykupiteľu, pre meč bolesti , ktorý v tej chvíli prenikol dušu Tvojej svätej Matke , aby si mal so mnou trpezlivosť vo všetkých mojich starostiach a strastiach, a aby si mi milostivo pomáhal vo všetkých skutkoch a obzvlášť v hodine mojej smrti .
Amen.

7 Kristov smäd:
Otče náš...Zdravas...
Ježišu, Ty si nevyčerpateľný prameň čnosti.
Rozpomeň, ako si povedal vo svojej bezmedznej láske, keď si visel na dreve kríža:
„ Žíznim“, čo bol tvoj smäd po večnej spáse všetkých ľudí.
Prosím Ťa Vykupiteľu, posilni v mojom srdci túžbu stať sa dokonalým vo všetkých skutkoch. A daj, aby vo mne odumrela každá žiadostivosť tela, a túžba po svetských veciach.
Amen.


8 Kristov nápoj:
Otče náš...Zdravas...
Ježišu, Ty si rozkošou pre srdce a ľúbeznosť pre duše.
Rozpomeň sa na horkosť žlče a octu, ktorú si z lásky ku mne pil na kríži .
Prosím Ťa môj Vykupiteľu, dopraj mi tú milosť, aby som prijímal dobre pripravený Tvoje Telo a Tvoju drahocennú Krv , zvlášť v živote a zvlášť v hodine mojej smrti . , ako pomoc a útechu pre dušu .
Amen.

9 Kristov výkrik úzkosti na kríži:
Otče náš...Zdravas...
Ježišu, Ty si kráľovská čistota a radosť duše .
Rozpomeň sa na utrpenie, ktoré si znášal, keď si, ako sa blížila smrť plný horkosti, urážaný a pošpinený, hlasite volal: „ Bože môj , Bože môj , prečo si ma opustil ?“
Pre túto úzkosť Ťa úpenlivo prosím môj Vykupiteľu, aby si ma neopúšťal v strachu a útrapách v mojej hodine smrti .
Amen.

10 Kristove mnohé rany:
Otče náš...Zdravas...
Ježišu, Ty si počiatok a koniec, Ty si život a istota .
Rozpomeň sa, že si pre nás klesol najhlbšej priepasti všetkých útrap .
Keď uvažujem, aké sú veľké Tvoje rany, prosím nauč ma môj Vykupiteľu chodiť po širokej ceste Tvojich prikázaní a lásky k blížnemu, po ktorej sa majú uberať Tí , ktorí Ťa milujú .
Amen.

11 Kristove hlboké rany:
Otče náš...Zdravas...
Ježišu , Ty si najhlbšia priepasť milosrdenstva .
Rozpomeň sa , na všetky svoje bolesti a rany , ktoré si pretrpel pre mňa .Ukry ma , úbohého hriešnika môj Vykupiteľu v hlbinách svojich rán pred tvárou Tvojho Otca , rozhne-vanou pre moje viny .
Amen.

12 Kristove krvácajúce rany:
Otče náš...Zdravas...
Ježišu, Ty si zrkadlo pravdy, pečať jednoty a puto lásky k blížnemu .
Rozpomeň sa, na nespočetné množstvo rán, ktorými Tvoje Sväté telo bolo pokryté a rozdrásané, a ktoré bolo zrudlé Tvojou uctievania hodnou krvou .
Ó veľká, svet obopínajúca bolesť, ktorú si vytrpel z lásky k nám na svojom svätom celom tele – Najdrahší Ježišu , čo by si mohol pre nás ešte vykonať, a čo si nevykonal ?
Prosím Ťa môj Vykupiteľu, zaznamenaj všetky svoje rany svojou drahocennou Krvou do môjho srdca, aby som neustále Tvoje utrpenia a Tvoju lásku uctieval . Daj , aby pre vernú rozpomienku na Tvoju Krížovú cestu , ovocie Tvojho utrpenia v mojej duši obnovene pôso-bilo , aby moja láska k Tebe denne rástla, a aby som sa u Teba najľúbeznejší Ježišu , ktorý si prameňom dobra a všetkých radostí, dosiahol večného života .
Amen.

13 Kristova posledná úzkosť:
Otče náš...Zdravas...
Ježišu, Ty si najmocnejší Pán, a nesmrteľný a neprekonateľný Kráľ.
Rozpamätaj sa na všetky bolesti ktoré Ťa predstúpili, keď už boli vyčerpané všetky Tvoje telesné i duševné sily a Ty si naklonil hlavu a zvolal : „ Dokonané je .“
Pre túto úzkosť a pre Tvoje bolesti Ťa prosím môj Vykupiteľu, aby si sa dobrotivo nad mnou zľutoval v poslednej hodine môjho života , kedy strachom môj duch a moja duša môžu byť uvedene v zmätok .
Amen .

14 Kristova smrť:
Otče náš ... Zdravas ...
Ježišu, Ty si jediný syn večného Otca, Ty si odlesk jeho vznešenosti .
Rozpamätaj sa, že keď Tvoje sväté Telo bolo celé rozorvané, Tvoje najsvätejšie srdce zlomené, odovzdal si svojho ducha slovami : „ Otče ,do Tvojich rúk porúčam svojho ducha .“
Pre Tvoju drahocennú smrť Ťa prosím, Kralu slávy , posilni ma a daj mi sily, aby som odolával všetkému zlému a telu , aby som po smrti len v Tebe samotnom večne žil .
Prijmi z pozemskej púti dušu, ktorá sa k Tebe vráti.
Amen .

15 Kristovo posledné a úplne vyliatie Krvi:
Otče náš ... Zdravas ...
Ježišu, Ty si jediná pravá a plodná réva .
Rozpamätaj sa, na svoju Krv, ktorá vytiekla ako šťava z vyspelého hrozna pod lisom. Zo svojho boku prepichnutého vojakovou kópiou, vylial si všetku Krv a Vodu a neponechal si jedinú kvapku. Tvoje sväté telo strávilo sa na kmeni , ako zväzoček myrhy.
Prosím Ťa najmilší Ježišu, pre Tvoje horké utrpenie, a pre Tvoju draho cennú vyliatu Krv, zraň srdce moje, aby mi slzy kajúcnosti boli pokrmom dňom i nocou , obráť ma úplne k Tebe .
Moje srdce nech je Ty naveky príbytkom . V mojich rečiach nech máš vždy zaľúbenie a koniec môjho života nech je tak záslužný, aby som dosiahol večnú slávu a mohol Ťa chváliť a velebiť zo všetkými svätými v nebi po celú večnosť .
Amen.

Ježišu, Bože môj, odpusť mi hriechy a daj mi milosť zotrvania v dobrom až do konca.
Pane, ďakujem Ty, že si zomrel za moje hriechy na kríži.
Amen .

Obetovanie:
Všemohúci večný Otče, obetujem Ty najsvätejšie srdce Tvojho jedno rodeného syna Ježiša Krista so všetkými jeho skutkami , čo na zemi vykonal na zadosťučinenie za všetko to, čo sa dnes a po všetky dni jeho života zanedbalo .
Sláva Otcu...
Všemohúci večný Otče, obetujem Ty najsvätejšie srdce Tvojho jedno rodeného syna Ježiša Krista so všetkou láskou, ktorou som podnes všetky skutky konal, na zadosťučinenie za všetko to, čo som dobrého dnes a po všetky dni svojho života zabudol .
Sláva Otcu...
Všemohúci večný Otče, obetujem Ty najsvätejšie srdce Tvojho jedno rodeného syna Ježiša Krista so všetkými bolesťami a úzkosťami, ktoré pre naše vykúpenie pretrpel . Za zadosťučinenia za všetky hriechy, ktorých som sa dnes a po všetky dni môjho života myšlienkami, slovami a skutkami dopustil .
Sláva Otcu..

Doslov:

Sestra Klariska sa po svojej smrti zjavila predstavenej kláštora a povedala jej :
„ Touto modlitbou som splatila všetky svoje viny , keď som sa ju počas svojho života modlila .“

Anna Nováková

nar.1.7.1904 - †.28.10.2005

Modlitbu "Prísľub" sa modlila viac ako 65 rokov.

 

Česť jej pamiatke!

 

 

 

 

 

Novinky

Design by Cezmín Slovakia; Web: http://www.cezmin.land.ru

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]